پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ ۱۳:۳۱:۵۸ Thursday4 March2021 13:31:58

سرمایه گذاران

ردیف سهامدار نماینده
۱ جواد نیکوفر حقیقی
۲ مصطفی بطویی حقیقی
۳ محمد رضا نیکوفر حقیقی